សលាកប័ត្រព័ត៌មានរបស់គម្រោង គាំទ្រធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់អាស៊ាន - ជំនួយពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (ARISE Plus Cambodia)

សលាកប័ត្រព័ត៌មានចំនួន២ទំព័រ របស់គម្រោង ARISE Plus Cambodia ជាភាសាខ្មែរ

សលាកប័ត្រព័ត៌មានរបស់គម្រោង ARISE Plus Cambodia ផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ខេបចំនួនពីរទំព័រ ដែលរួមមានការពិពណ៌នាអំពី​សាវតានៃមូលហេតុ ដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹង​តម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍​បច្ចុប្បន្នរបស់​ប្រទេសកម្ពុជា។
ឯកសារនេះជាភាសាខ្មែរ និងមានជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរ។

Download PDF

News

June 4, 2020

Subscribe

Stay Connected

Subscribe to our newsletter to be the first to know about our activities.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.